Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Coachingbyalexandra.com Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”. Artikel 1. Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis: Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Coachingbyalexandra.com; Dienst een dienst die op de Website aangeboden wordt door Coachingbyalexandra.com Inloggegevens de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website; Klant de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst; Coachingbyalexandra.com de eenmanszaak Coachingbyalexandra.com, gevestigd en kantoorhoudende te (3012XC CB) Rotterdam aan Boomgaardsstraat 161; Overeenkomst de overeenkomst tussen Klant en Coachingbyalexandra.com die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Coachingbyalexandra.com koopt; Privacy Statement de privacyverklaring van Coachingbyalexandra.com, die te vinden is op de Website; Website de website van Coachingbyalexandra.com, waarop de Dienst wordt aangeboden; Intellectuele Eigendomsrechten alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow, cursusinhoud, trainingen, audiobooks en domeinnamen; Artikel 2. Toepasselijkheid 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coachingbyalexandra.com op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst. 2. Coachingbyalexandra.com kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant de Dienst niet meer bestellen. 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Coachingbyalexandra.com wijst deze uitdrukkelijk van de hand. Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Coachingbyalexandra.com nog onverwijld na een bestelling worden herroepen. 3. Coachingbyalexandra.com is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website. Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website 1. Coachingbyalexandra.com garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is. 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Coachingbyalexandra.com voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is. 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt. 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Coachingbyalexandra.com daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. 5. Coachingbyalexandra.com behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website. Artikel 5. Prijs en betaling 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Afhankelijk of de dienst vrijgesteld is van BTW of niet. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten. De prijzen van diensten die vrijgesteld zijn van BTW, bevatten geen BTW. 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn. 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Coachingbyalexandra.com niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Coachingbyalexandra.com een nadere aanmaning stuurt. 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Coachingbyalexandra.com gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) Artikel 6. Levering 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn. Artikel 7. Privacy 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Coachingbyalexandra.com verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Coachingbyalexandra.com en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Artikel 8. Bedenktijd en klachten 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Coachingbyalexandra.com verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Coachingbyalexandra.com. De kosten van retourzending komen voor rekening van Coachingbyalexandra.com. Het annuleren van online cursussen en audiobooks is niet mogelijk na aanschaf. 2. Ingeval van ontbinding zal Coachingbyalexandra.com het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. 3. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Coachingbyalexandra.com terugbetaald. 4. Klachten over de Dienst kunt u sturen naar info@hollandtanfolyam.nl. Coachingbyalexandra.com zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht. Artikel 9. Aansprakelijkheid 1. Coachingbyalexandra.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie. 2. Voor zover Coachingbyalexandra.com aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst. Artikel 10. De Dienst & Intellectuele Eigendomsrechten 1. Coachingbyalexandra.com verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen. 2. Coachingbyalexandra.com zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Coachingbyalexandra.com het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Coachingbyalexandra.com. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten. 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief. 4. Coachingbyalexandra.com is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd. 5. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Coachingbyalexandra.com in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Coachingbyalexandra.com een wereldwijde, nietexclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. 6. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Coachingbyalexandra.com berusten, blijven bij Coachingbyalexandra.com. 7. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Coachingbyalexandra.com. 8. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten. Artikel 11. Diversen 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden. 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.